Kalkulator registracije 2014 amss


kalkulator registracije 2014 amss

Saznajte vie o naoj kompaniji i uslugama koje pruamo.
Vae poverenje je na olympus dss player version 7 mac cilj.
Pravilnika o MVD) se prilae dokumentacija propisana lanom 3 Pravilnika o MVD, i to: - vaee line karte na uvid - vaee vozake dozvole, na osnovu koje se zahteva izdavanje meunarodne vozake dozvole na uvid, kao i fotokopija te dozvole - 2 fotografije formata.Primer pravilno popunjene uplatnice, pregled brojeva za upis u polje "Poziv na broj po optinama (izvor MUP RS).Pored navedene dokumentacije, lice koje podnosi zahtev za izdavanje MVD mora da priloi i dokaz o plaenoj republikoj administrativnoj taksi za izdavanje MVD u skladu sa Zkonom o republikim administrativnim taksama (.Svaka promena prebivalita mora da se evidentira u vozakoj dozvoli - Sa obzirom na to da je MVD prepis nacionalne vozake dozvole, MVD i nacionalna vozaka dozvola moraju da se nose zajedno, u kompletu.Kod nas moete obaviti sve radnje vezane za registraciju vaih vozila, od tehnikog pregleda, kupovine polise obaveznog osiguranja, plaanja taksi itd.Svesni injenice da je profesionalno pruanje usluga put do vaeg poverenja, trudimo se da vae zadovoljstvo poiva na tanosti, efikasnosti i kvalitetu naih usluga.Lice koje podnosi zahtev za MVD, mora da priloi dokaz o uplati republike administrativne takse u iznosu od 770,00 dinara (za zahtev 270,00 dinara i 500,00 dinara za izdavanje MVD) u skladu sa tarifnim brojem 40 Zakona o republikim administrativnim taksama.Zahtev za izdavanje MVD se popunjava u skladu sa lanom.Naknadno upisivanje nove kategorije.Rok vaenja MVD, mVD vai tri godine od datuma izdavanja, osim u sluaju kada vanost nacionalne vozake dozvole istie pre tog roka.Vau registracionu nalepnicu izdajemo kod nas, na licu mesta, bez odlaska u MUP i ekanja u redovima, fashion culture and identity pdf za samo 10 minuta.
Vrstavozila, period trajanja osiguranja (meseci), putniki automobili 155.40 233.10 310.80 388.50 466.20 543.90 602.70 680.40 738.15 796.95 835.80 892.50, teretna vozila 349.65 641.55 952.35 1,184.40 1,436.40 1,630.65 1,786.05 1,922.55 2,077.95 2,233.35 2,367.75 2,484.30, autobusi 349.65 641.55 952.35 1,184.40 1,436.40 1,630.65 1,786.05 1,922.55 2,077.95 2,233.35 2,367.75.
Pri podnoenju zahteva prilau se originalna dokumenta na uvid, a kopija se odlae u arhivu.
Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlae u arhivu zajedno thief 2 the metal age patch sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku ve izdate MVD.
Izdavaoci MVD su duni da na Zahtevu za izdavanje MVD, evidentiraju napomenu da je izvren uvid u dokaz o plaenoj taksi u iznosu od 770,00 dinara i da to overe peatom i potpisom.MVD je tampana na srpskom, francuskom, engleskom, panskom, ruskom i nemakom jeziku.Premija u evrima (EUR).Cene su sa ukljuenim porezom.Pri tome se ne naplauje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije.Meunarodna vozaka dozvola, meunarodna vozaka dozvola, meunarodna vozaka dozvola (MVD) izdaje se na osnovu Meunarodne konvencije o saobraaju na putevima (Be, 1968 a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlaenja amsj (Slubeni glasnik RS,.F) Dokaz o uplati takse za izdavanje MVD.Ovlaenje za uverenje, ukoliko podnosilac zahteva za izdavanje MVD ne dostavi navedeno uverenje, moe uz potpisano punomoje i plaenu taksu od ukupno 600,00 rsd ( za zahtev 300,00 rsd i izdavanje uverenja - 300,00 rsd) u skladu sa Tarifnim brojem.Strani dravljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalitu u Republici Srbiji.VP BG registracija vozila je drutvo za zastupanje u osiguranju koje se ve godinama uspeno bavi uslugama u oblasti registracije vozila o emu svedoe stotine zadovoljnih klijenata.
Sitemap